Vennootschapsrecht

Peeters Legal heeft in de voorbije jaren een bijzondere expertise opgebouwd in het begeleiden van vennootschappen, van oprichting tot vereffening ervan.

Daarnaast hebben wij ook ruime ervaring in het adviseren en vertegenwoordigen van ondernemers/ondernemingen in diverse vennootschapsrechtelijke geschillen.

Tenslotte kunnen wij u ook bijstaan in de verkoop van uw aandelen en het gehele proces daarrond.

Begeleiding bij de oprichting van uw vennootschap

Indien u uw activiteiten via een vennootschap wenst te commercialiseren, zal u uiteraard een vennootschap moeten oprichten.

Peeters Legal heeft voor de begeleiding bij de oprichting van uw vennootschap een bijzondere expertise. In de voorbije jaren hebben wij diverse start-ups begeleid bij de oprichting van hun vennootschappen, waarbij steeds met zeer specifieke zaken rekening gehouden dient te worden. Deze wensen vloeiden voort uit bijzondere regelgeving of uit de specifieke wensen of vereisten voor de desbetreffende vennootschap. Dergelijke creatieve aanpak is vaak noodzakelijk voor start-ups die wensen investeerders aan te trekken en tegelijkertijd de touwtjes (zoveel als mogelijk) in handen wensen te houden.

Begeleiding oprichting vennootschap advocaat

Vennootschapsrechtelijke geschillen

Binnen een vennootschap kunnen op verschillende niveaus conflicten ontstaan. In de eerste plaats kan er een probleem zijn tussen de aandeelhouder(s) en één of meerdere bestuurders of tussen de bestuurders onderling. In de tweede plaats kan er een geschil ontstaan tussen de aandeelhouders onderling.

Het is mogelijk om deze geschillen tot op bepaalde hoogte te vermijden of minstens constructief te laten verlopen door duidelijke statutaire bepalingen te voorzien en/of een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten. De statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst kunnen evenwel niet ieder geschil voorkomen.

Peeters Legal kan u adviseren over uw mogelijkheden en u bijstaan in het nemen van diverse maatregelen.

Fusies en overnames van vennootschappen

Indien u uw onderneming (of beter: uw vennootschap) aan een derde wenst over te dragen of uw vennootschap wenst te fuseren met een andere vennootschap, dient u met heel wat zaken rekening te houden. Dergelijke transacties omvatten immers een (cruciaal maar) bijzonder proces waarbij juridische competentie uit verschillende rechtstakken, maar ook financiële en boekhoudkundige aspecten aan bod komen.

Gelet op de inzet en de (potentiële) gevolgen in de nasleep van de transactie is het dan ook aangewezen om u door specialisten te laten begeleiden.

Peeters Legal heeft ruime ervaring opgedaan tijdens de transacties die zij de voorbije jaren mocht begeleiden. Bij voorkeur worden wij vanaf de eerste onderhandelingen in het proces betrokken. Op deze manier kunnen wij u reeds bij eventuele intentieverklaringen begeleiden. Vervolgens kunnen wij u bijstaan tijdens het due diligence onderzoek en bij het onderhandelen en het opstellen van de uiteindelijke overeenkomst.

Vereffening vennootschap legale hulp

Vereffening van uw vennootschap

Indien u wenst uw vennootschap stop te zetten (zonder uw aandelen te verkopen), kan Peeters Legal u begeleiden in de ontbinding en de vereffening van uw vennootschap.

Wij zullen samen met u nagaan of uw vennootschap in aanmerking komt voor de zgn. turboliquidatie, waarbij de ontbinding en de vereffening op een dag en in een notariële akte plaatsvinden.

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124