Technologie & Recht

Liefhebbers met kennis van zaken

De technologische ontwikkelingen zijn haast niet bij te houden, zeker het recht heeft veel moeite om bij te benen.

Wanneer technologie en recht elkaar ontmoeten, zijn de kennis van de actuele ontwikkelingen en de mogelijkheid om even creatieve juridische oplossingen uit te werken essentieel. Innovatieve en creatieve ondernemers en ondernemingen hebben dan ook nood aan juridische ondersteuning van advocaten die even actueel en creatief zijn.

Peeters Legal is dan ook de partner bij uitstek van starters en andere ondernemingen die (technologische) oplossingen aan de man brengen waarvoor de gebruikelijke (juridische) oplossingen en documenten ontoereikend zijn. Wij hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt met ondernemingen en ondernemers (in diverse trajecten) om hun innovatieve product op de correcte wijze te kunnen commercialiseren. Aangezien het aantrekken van investeerders vaak deel uitmaakt van het traject van deze ondernemingen, maakt de oprichting van de vennootschap (en de algemene opzet ervan) geregeld deel uit van het traject van innovatieve ondernemingen bij Peeters Legal.

Opstellen van overeenkomsten

Overeenkomsten in innovatieve sectoren vereisen bijzondere aandacht. Aangezien de producten innovatief zijn, volstaan standaardovereenkomsten immers niet. Peeters Legal kan u hierin bijstaan.

Wij hebben een brede ervaring in het opstellen en reviseren van zogenaamde softwareovereenkomsten, zoals Service Level Agreement (SLA), SaaS-overeenkomsten, end-user license agreement (EULA), maar ook met overeenkomsten met betrekking tot platformen (zoals Platform as a Service (PaaS)). In deze specifieke materie komt de juridische achtergrond in combinatie met technische kennis van Peeters Legal innovatieve ondernemingen ten goede.

Opstellen overeenkomsten technologie recht
Website webshop legale verplichtingen

Website & Webshop

Een website (en in bepaalde sectoren: een webshop) is tegenwoordig een must voor iedere onderneming. Ondernemingen zijn zich vaak echter niet bewust van de bijzondere verplichtingen die een website met zich meebrengt.

Peeters Legal kan u hierin bijstaan door uw algemene voorwaarden af te stemmen op uw online aanwezigheid en advies te verlenen omtrent de diverse verplichte vermeldingen en andere zaken die voorzien kunnen worden om uw onderneming te beschermen tegen risico’s gerelateerd aan uw website.

Indien u een website en/of webshop wenst te lanceren, dient u ook rekening te houden met de wijze waarop uw onderneming zal overgaan tot de verwerking van de persoonsgegevens via deze website en/of webshop. Dit lichten we verder kort toe.

De verplichtingen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens

Ondernemingen moeten op een correcte wijze omgaan met de persoonsgegevens van klanten, werknemers, leveranciers, etc. In het kader hiervan voorziet de GDPR immers strenge verplichtingen omtrent deze verwerkingen en de rechtmatigheid ervan. Voor ondernemingen is het cruciaal dat zij kunnen aantonen dat deze verplichtingen correct nageleefd worden. Desalniettemin dient iedere onderneming te beschikken over een privacy- en cookieverklaring voor hun website, de juiste contractuele documenten voor de verhouding met werknemers, alsook verwerkingsovereenkomsten met leveranciers/dienstverleners en (bij voorkeur) een intern privacybeleid.

Peeters Legal heeft in de voorbije jaren ruime ervaring opgedaan in de begeleiding van ondernemingen bij de implementatie van de GDPR. Wij kunnen u begeleiden bij het opzetten van de juiste processen en verschaffen u hierbij de vereiste juridische documenten. Tijdens het opstellen wordt uiteraard rekening gehouden met de diensten die door uw onderneming aangeboden worden. Ondernemingen die specifiek met direct marketing bezig zijn, zullen met meer aspecten van de bescherming van persoonsgegevens rekening moeten houden dan de onderneming die zich beperkt tot de zuivere verkoop van goederen.

Wim Wijsmans heeft ervaring als functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer (DPO)). Hij kan nagaan of de aanstelling van een DPO verplicht is voor uw onderneming en – indien nodig – neemt hij deze rol ook met plezier op voor uw onderneming.

Bovendien heeft Wim Wijsmans meermaals de belangen van cliënten behartigd voor de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Peeters Legal heeft dan ook de nodige ervaring om uw onderneming bij te staan in de procedures in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

IP-recht (intellectuele eigendomsrechten)

Indien u een uniek product of een bijzondere dienst ontwikkelt, wilt u dit idee natuurlijk beschermen om te vermijden dat iemand anders dergelijk product of eenzelfde dienst op de markt brengt. Om dit te voorkomen, is het aangewezen om intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming voor uw product aan te vragen. Daarnaast is het wellicht ook een goed idee om in de verhouding met uw handelspartners met geheimhoudingsovereenkomsten (de zogenaamde NDA’s) te werken.

Er bestaan verschillende intellectuele eigendomsrechten. De mogelijkheid om op bepaalde intellectuele eigendomsrechten beroep te kunnen doen, hangt af van diverse factoren, zoals het product/de dienst die u wenst te beschermen, de effectieve bescherming die u wenst te genieten, etc. Het is mogelijk dat uw product/dienst door meerdere auteursrechten tegelijk beschermd wordt. Een merkteken kan zowel beschermd worden door een auteursrecht (m.n. de bescherming van een origineel werk dat het resultaat is van creatieve activiteiten) als een merkenrecht (m.n. de bescherming van het teken waarmee uw product of dienst zich onderscheidt van de rest naar aanleiding van het depot ervan).

Peeters Legal heeft in de voorbije jaren ruime ervaring opgebouwd voor alle intellectuele eigendomsrechten die beschikbaar zijn, van de auteursrechten tot het merkenrecht, van het modellenrecht tot het kwekersrecht. Wij kunnen u bijstaan in de bescherming van uw product/dienst, m.n. bij het aanvragen van een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of een kwekersrecht. Daarnaast kunnen wij licentieovereenkomsten voor u opstellen.

Indien derden een inbreuk plegen op uw intellectueel eigendomsrecht, kunnen wij u vertegenwoordigen in de inbreukprocedure, die al dan niet gepaard gaat met een beslag inzake namaak.

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124