Ondernemingsrecht

Peeters Legal: advocaten voor ondernemingen

Om uw onderneming te beschermen, is het belangrijk om mogelijke risico’s zoveel mogelijk op te vangen en af te dekken. Op deze manier kan u zich toeleggen op het ondernemen zonder later veel tijd en middelen aan vermijdbare conflicten te moeten verliezen.

Wij voelen ons zowel in onze adviserende rol als bij het voeren van procedures als een vis in het water.

Klankbord voor ondernemingen en ondernemers

Advies op maat

Het is aangewezen dat u voor het zetten van een nieuwe stap (bv. de lancering van een nieuw product, het sluiten van een overeenkomst, een herstructurering van uw onderneming advies inwint. Het zou immers kunnen dat het lanceren van een product of het sluiten van een bepaalde overeenkomst niet zonder meer mogelijk is en er voorafgaande stappen genomen moeten worden, zoals het aanbrengen van een CE-markering, het bekomen van een toelating, het verschaffen van voorafgaande informatie aan uw contractpartij, etc. Verder is het ook nuttig om alle voor- en nadelen samen met een specialist af te wegen vooraleer u initiatieven neemt die tot een geschil kunnenleiden.

Peeters Legal is als het ware een klankbord voor ondernemingen en ondernemers. Wij kunnen u begeleiden in de opstart van uw onderneming, de bescherming van uw kennis, verdere stappen van uw onderneming en een eerlijk advies geven in geval van een (potentieel) geschil. Hierbij houden wij steeds rekening met alle aspecten van de case en met uw belangen (op alle vlakken).

Opstellen van overeenkomsten

Peeters Legal kan u bijstaan in het opstellen van alle juridische documenten en het opzetten van een proces voor de contractsluiting of het optimaliseren ervan. Indien u een contractvoorstel van uw (potentiële) contractpartij ontvangt, kunnen wij dit voorstel reviseren en u begeleiden in het sluiten van de overeenkomst.

Wij houden steeds rekening met verschillende (actuele) wettelijke bepalingen die op de relatie met uw contractpartij van toepassing zullen zijn. Peeters Legal heeft jarenlange ervaring in het opstellen van overeenkomsten met commerciële partners die in zowel binnen- als buitenland gevestigd zijn. Deze overeenkomsten zijn steeds op maat van uw onderneming.

Starters (maar ook gevestigde waarden) kunnen bij ons terecht voor het opstellen van algemene voorwaarden (en andere juridische documenten die bij de aanvang van het ondernemen aan de orde zijn). In deze documenten worden de rechten en plichten van u en uw klant of contractpartij vastgelegd. Aangezien het juridische landschap tegenwoordig ook sneller evolueert, is het aangewezen om uw algemene voorwaarden om de paar jaar te laten actualiseren.

Advocaten advies ondernemingen ondernemers

Bijstand in geschillen: begeleiding naar de juiste oplossing

Er zijn verschillende manieren voorhanden om een geschil te beëindigen: een minnelijke oplossing of een beslissing van een derde, m.n. een rechter, bemiddelaar of arbiter.

Vaak zal het voordeliger zijn om een geschil minnelijk te regelen. Als dit mogelijk is, zullen wij adviseren om een regeling tussen partijen te treffen of via bemiddeling.

In veel gevallen zal dergelijke minnelijke regeling niet mogelijk zijn. In voorkomend geval kunnen wij u vertegenwoordigen in de gerechtelijke procedure of arbitrageprocedure die hieruit voortvloeit.

Peeters Legal kan uw onderneming ook ontzorgen bij incasso. Indien u geconfronteerd wordt met onbetaalde facturen, kunnen wij uw onderneming bijstaan in de invordering van uw onbetaalde facturen, al dan niet via de gerechtelijke weg.

Bouw- en vastgoedrecht

Peeters Legal is bedreven in alle aspecten van het bouwrecht. Zowel de diverse aannemings- en vastgoedovereenkomsten als de procedure, met daarbij het deskundigenonderzoek, kennen geen geheimen meer voor ons. Deze uitgebreide ervaring stellen wij ter beschikking aan alle ondernemingen betrokken in het bouwproces (projectontwikkelaars, aannemers, architecten, ingenieurs, etc.).

De overeenkomsten in het bouwproces: van koper of bouwheer, over de architect, tot de onderaannemer

Aangezien de inzet van aannemings- en vastgoedovereenkomsten vaak hoog is, zowel op vlak van de prijs die afgesproken wordt, als de mogelijke aansprakelijkheden die eruit kunnen voortvloeien, is het erg belangrijk om voldoende zorg te dragen voor dit stadium van het proces.

Peeters Legal kan u of uw onderneming bijstaan in het opstellen of reviseren van (onder)aannemings- en samenwerkingsovereenkomsten, contracten in het kader van bouwpromotie en van handelshuur-, erfpacht-, vruchtgebruik-, architectuur-, verkoopovereenkomsten, etc.

Geschillen in het bouwproces

Tijdens het bouwproces kunnen er diverse zaken mislopen. Late leveringen, constructiefouten, fouten in de samenstelling van bouwproducten, maar ook slechte informatie of laattijdige betalingen zorgen ervoor dat de relatie tussen de actoren in het bouwproces van vandaag op morgen kunnen verslechteren. Peeters Legal kan u dan bijstaan in het herstel van deze relatie of het vrijwaren van uw belangen, afhankelijk van welke oplossing (het meeste) in uw belang is. In het laatste geval kan er op korte termijn gezorgd worden voor de invordering van onbetaalde facturen, al dan niet gecombineerd met de aanstelling van een gerechtsdeskundige.

Wij kunnen steunen op onze brede ervaring om u op de beste wijze bij te staan en door de gehele (minnelijke of gerechtelijke) procedure te begeleiden. Hierbij is de solide technische kennis die wij over de jaren hebben opgebouwd een belangrijke toegevoegde waarde.

Technologie en recht peeters

Internationaal ondernemen? Peeters Legal kan u ook hierin bijstaan

Bij grensoverschrijdend ondernemen moet u met enkele bijkomende zaken rekening houden.

Peeters Legal kan u ook hierin bijstaan. Bepaalde zaken kunnen contractueel opgevangen worden, zodat wij u hierin kunnen bijstaan. Andere zaken vereisen de specialisatie of tussenkomst van een lokale partner. Voor deze laatste zaken kunnen wij terugvallen op een uitgebreid netwerk in het overgrote deel van de lidstaten van de EU (en verder).

Bovendien hebben wij een bijzondere specialisatie in de wisselwerking tussen België en Nederland. Neem zeker eens een kijkje op de pagina Dutch Desk.

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124